Start

Wielkanoc2024 
 

 

my tez 2023


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy Pani Magdalena Wnuk, powołała Zespół ds. dostępności oraz wyznaczyła Koordynatora ds. dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy .

Funkcję koordynatora będzie pełniła Pani Magdalena Witkowska.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla ŚDS w Kruszwicy jest realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20.09.2020r.

 Do zadań Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu należy w szczególności:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działań na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przedstawienie Kierownikowi Domu bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowania zadań,
 • sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz publikacja raportu.

Informacje zwrotne i Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt z:

Koordynator ds. dostępności w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy - Magdaleną Witkowską – tel. 601 395 352

bądź z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy - Magdaleną Wnuk - tel. 509 249 314

adres do korespondencji: ul. Rynek 22 , 88-150 Kruszwica

telefon: 52 3 515 095

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            

 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJA

            

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji programu, w celu możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.  

W ramach Modułu III programu wprowadzona zastała możliwość uzyskania pomocy finansowej przez osoby niepełnosprawne, które na skutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych. 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm

 Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl - zakładka „O Funduszu - Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie”. 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                

 

ul. Rynek 22, 88-150 Kruszwica

tel+48 (52) 351 50 95

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@kruszwica.um.gov.pl

                                                     skrzynka e-PUAP /sds-kruszwica/SkrytkaESP

 

SDS Kruszwica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy jako ośrodek wsparcia dziennego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorym, z upośledzeniem umysłowym oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężone z innymi chorobami. 

Celem nadrzędnym funkcjonowania domu jest kształtowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.
Dom jest przeznaczony dla 50 osób i funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach: 7.30-15.30.
Podmiotami powołanymi do tej roli w ramach ustawy o pomocy społecznej są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które udzielają nie tylko zabezpieczenia socjalnego osobom niepełnosprawnym, ale również różnorodnych form wsparcia ograniczających poczucie odrzucenia i marginalizacji. Jednostką organizacyjną samorządu gminnego realizującą szeroki zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kruszwica oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nowo powstały ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Podstawę programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy stanowią:
-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z póz. zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),
-  regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy,
-  statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, to zarówno osoby mieszkające z najbliższą rodziną, opiekunami, jak i osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe.
Z uwagi na różnice w stanie zdrowia psychicznego, uczestnicy są kwalifikowani do odpowiednich działań terapeutycznych dostosowanych albo do potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych (A) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C), albo do potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym (B).


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017