Pokój Wyciszeń / Konsultacyjny

            Pokój wyciszeń/ konsultacyjny w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi dla uczestników znaczące miejsce, w którym każdy może znaleźć ciszę, spokój i odprężenie.Tutaj można skorzystać z działań w zakresie pracy socjalnej. Uczestnicy korzystają z pokoju wyciszeń z własnej inicjatywy lub rodzica/ opiekuna, bądź członków zespołu wspierająco - aktywizującego. Każdy z uczestników swój dzień rozpoczyna w pokoju konsultacyjnym, gdzie dokonuje podpisu na liście obecności oraz raz w tygodniu wybiera terapie zajęciową w określonej pracowni. Uczestnicy przy wsparciu pracownika socjalnego planują na dany dzień zaspakajanie bieżących potrzeb w ramach treningu radzenia sobie w instytucjach użyteczności publicznej, treningu umiejętności społecznych. Rozbudzana jest też potrzeba możliwie najpełniejszej samodzielności i aktywności życiowej uczestników oraz motywowanie ich do utrzymywania więzi społecznych i przeciwdziałania izolacji społecznej. Ważnym aspektem są też rozmowy z nowymi uczestnikami i ich rodzinami/ opiekunami, ułatwiające proces adaptacji do nowych warunków oraz zebranie istotnych informacji dotyczących funkcjonowania psychofizycznego uczestnika i warunków socjalnych rodziny.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017