Projekt

ProjektGmina Kruszwica podejmuje działania w kierunku integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez wprowadzenie szeregu inicjatyw aktywizujących te osoby do bardziej otwartego i pełnego funkcjonowania w społeczności lokalnej oraz podjąć działania w kierunku zwiększenia dostępności usług w Gminie Kruszwica na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

W tym celu Gmina Kruszwica przystąpiła do realizacji projektu pn, „Jesteśmy wśród Was” wybranego w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi „-edycja 2017 r. Projekt w 80% finansowany będzie z dotacji Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt zakładać będzie między innymi wprowadzenie nowych form wsparcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy, gdzie uczestnikami są osoby z tego typu niepełnosprawnością.

Poszerzeniu ulegnie oferta rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez uzupełnienie wykorzystywanego w tym celu masażu klasycznego o masaż ciepłymi kamieniami, aparatu do elektroterapii oraz o terapię dźwiękiem, co w wypadku osób z zaburzeniami psychicznymi przynosi pozytywne rezultaty w procesie terapeutycznym.

W celu zaangażowania uczestników w nowe formy spędzania czasu wolnego powołana zostanie do życia Kujawska Liga Bilarda Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w ŚDS w Kruszwicy (KLBON), który wyposażony jest w profesjonalny stół do bilarda. Po zapoznaniu uczestników Środowiskowego Domu z tajnikami gry odbędą się 3 amatorskie rozgrywki bilarda.

 Przeprowadzone zostaną także z uczestnikami Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych i Społecznych, mające na celu niwelowanie syndromu wyuczonej bezradności spowodowanej niepełnosprawnością oraz wyposażenie osób z zaburzeniami psychicznymi w nowe umiejętności, które wpłyną znacząco na poprawę jakości ich życia i funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi.

Przeprowadzone zostaną Warsztaty Kompetencji i Komunikacji dla Rodziców uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy, gdzie podczas trzech spotkań, będą mieli możliwość zapoznać się z wiedzą na temat zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności umysłowej, ograniczeń z tego płynących, a także nabędą umiejętności komunikowania się z osobami sobie bliskimi, których taki typ niepełnosprawności dotyka.

Zainicjowana zostanie także Otwarta Grupa Wsparcia dla Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdzie uczestnicy Grupy będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz zapoznać się z metodami relaksacji, wycieszenia siebie samego lub osoby z zaburzeniami psychicznymi za pomocą masażu czy terapii dźwiękiem. Uczestnicy Grupy Wsparcia będą mogli nabyć wiedzę, która umożliwi im poprzez bazowanie na mocnych stronach osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi kierować swoje oddziaływania wobec nich, w kierunku ich jak największego usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem. Pod okiem profesjonalistów członkowie rodzin osób niepełnosprawnych będą mogli wymieniać się doświadczeniami, udzielać sobie wsparcia, co w konsekwencji może zainicjować budowanie między nimi własnej sieci samopomocy.

 Zaplanowano również przeprowadzenie w ŚDS w Kruszwicy Dwóch Drzwi Otwartych, które pozwolą społeczności lokalnej uzyskać informacje na temat funkcjonowania ŚDS w Kruszwicy oraz dadzą możliwość bezpośredniego zapoznania się z różnorodnymi formami wsparcia i terapii zajęciowej proponowanej uczestnikom ŚDS.

 W ramach projektu przeprowadzona zostanie Akcja „Dostaję-Oddaję”, która ma na celu zachęcenie uczestników ŚDS w Kruszwicy do podejmowania własnej inicjatywy do niesienia na miarę własnych możliwości pomocy osobom jej wymagającym, zamieszkującym w najbliższym sąsiedztwie miejsca ich zamieszkania. Inicjatywa ta pozwoli uczestnikom ŚDS przyjrzeć się posiadanym przez siebie możliwościom oraz własnym silnym stronom i wykorzystać posiadany przez siebie potencjał do niesienia pomocy innym osobom mimo własnej niepełnosprawności.

Realizacja projektu ze środków publicznych wymaga informowanie społeczności lokalnej o istniejących formach wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (również tych nowo wprowadzanych przez działania projektowe) oraz przekazywanie rzetelnej informacji na temat zaburzeń psychicznych aby umożliwić zminimalizowanie barier w kontaktach z tymi osobami i przeciwstawiać się często krzywdzącym stereotypom w postrzeganiu osób z takim rodzajem niepełnosprawności.

W tym celu zostanie zredagowana i rozpropagowana w gminie Ulotka Informacyjna zawierająca istotne treści o powyżej opisanej tematyce, wyposażona jednocześnie w dane adresowe instytucji świadczących wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym. O możliwości skorzystania z proponowanych form wsparcia w ramach projektu, informować będzie natomiast Baner promocyjny, który zostanie usytuowany na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zaplanowane jest jednocześnie stworzenie krótkiego Filmu promującego formy wsparcia realizowane przez ŚDS w Kruszwicy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. obrazującego działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy oraz osiągnięcia jego uczestników jako efekt dobrych praktyk i stosowania różnorodnych form wsparcia. Będzie on wyświetlany podczas założonego na 20 i 21.06.2017 r. Dwudniowego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych połączonego z Piknikiem Integracyjnym, który stworzy okazję do wspólnego spędzania czasu wolnego osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi członkami społeczeństwa i stworzy możliwość ich integracji. W tym samym celu zmodernizowana zostanie strona internetowa SDS w Kruszwicy, która uzupełniana będzie o bieżące informacje na temat działalności Środowiskowego Domu i wszystkich działań podejmowanych w projekcie.

Uczestnicy ŚDS w Kruszwicy wraz z pracownikami ŚDS w celu zainicjowania pełnego uczestnictwa osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w życie społeczne gminy, wezmą udział w Rajdzie Rowerowym organizowanym w gminie Kruszwica. Inicjatywa powyższa będzie miała jednocześnie walor edukacyjny w kierunku zachęcenia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do spędzania całymi rodzinami czasu wolnego na łonie przyrody.

Do życia powołany zostanie także Punkt Konsultacyjno-Informacyjny do Spraw Niepełnosprawności, którego zadaniem będzie pomoc i wsparcie osób poszukujących informacji na tematy dotyczące niepełnosprawności, w tym intelektualnej i zaburzeń psychicznych, ich prawnych aspektów, dostępnych form pomocy i źródeł ich pozyskiwania oraz możliwości rozwiązania często trudnych sytuacji życiowych związanych ze skutkami występowania w rodzinie opisywanych niepełnosprawności. Fakt jego powołania prezentować także będzie umieszczony na budynku, a zakupiony w ramach projektu baner.

Projekt zakłada jednocześnie podniesienia kwalifikacji pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy zostanie zorganizowany cykl specjalistycznych szkoleń, co pozwoli na poszerzenia wiedzy instruktorów ŚDS o zaburzeniach psychicznych i sposobach ich rozpoznawania oraz możliwościach skutecznego pomagania osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo.

 

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Kruszwica, w tym w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, a działania o charakterze promocyjnym i integracyjnym na ulicach miasta i gminy, w instytucjach użyteczności publicznej, wśród mieszkańców gminy oraz na terenie Klubu Żeglarskiego „Popiel” LOK w Kruszwicy, ul. Żeglarska 1.


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017