Migawki - mix (13)

Migawki - mix (14)

Migawki - mix (15)

Start

 Wielkanoc21

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Życzą

Kierownik, Pracownicy i Uczestnicy

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

WAŻNA   INFORMACJA

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WPS.III.9421.1.64.2021.EA z dnia 19.03.2021 r. na podstawie art. 1 1h ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) informujemy,

iż od dnia 22 marca 2021 r. czasowo zawiesza się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy do odwołania!!!

 

Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego jest swego rodzaju zaproszeniem, aby pochylić się nad człowiekiem cierpiącym, który nie jest jakimś chorobowym przypadkiem, ale osobą przeżywającą bolesne doświadczenie w wielu dziedzinach życia.

Największym darem, jaki możemy dać potrzebującemu i choremu , jest nasze wsparcie, uwaga i cierpliwość.

Pomoc oraz wsparcie z pełnym oddaniem i poświęceniem dla osób potrzebujących może stać się niezastąpioną formą terapii do czego dążymy każdego dnia pracując z Wami i dla Was.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i nadziei na lepsze jutro

 

dzienchorego

 

 

WAŻNA   INFORMACJA

 

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WPS.III.9421.1.189.2020.EA z dnia 20.10.2020 r. na podstawie art. 1 1h ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm.) informujemy,

iż od dnia 21 października 2020 r. zawiesza się działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy do odwołania!!!

 

INFORMACJA

            

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, podjęła decyzję o przystąpieniu do realizacji programu, w celu możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.  

W ramach Modułu III programu wprowadzona zastała możliwość uzyskania pomocy finansowej przez osoby niepełnosprawne, które na skutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówkach rehabilitacyjnych. 

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm

 Informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl - zakładka „O Funduszu - Programy i zadania PFRON - Programy realizowane obecnie”. 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                

 

ul. Rynek 22, 88-150 Kruszwica

tel+48 (52) 351 50 95

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DSC 1671 (Copy)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy jako ośrodek wsparcia dziennego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorym, z upośledzeniem umysłowym oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych sprzężone z innymi chorobami. 

Celem nadrzędnym funkcjonowania domu jest kształtowanie pozytywnych stosunków z otoczeniem umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.
Dom jest przeznaczony dla 50 osób i funkcjonuje pięć dni w tygodniu w godzinach: 7.30-15.30.
Podmiotami powołanymi do tej roli w ramach ustawy o pomocy społecznej są jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które udzielają nie tylko zabezpieczenia socjalnego osobom niepełnosprawnym, ale również różnorodnych form wsparcia ograniczających poczucie odrzucenia i marginalizacji. Jednostką organizacyjną samorządu gminnego realizującą szeroki zakres usług na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kruszwica oprócz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest nowo powstały ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Podstawę programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy stanowią:
-  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z póz. zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.1586),
-  regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy,
-  statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, to zarówno osoby mieszkające z najbliższą rodziną, opiekunami, jak i osoby samodzielnie prowadzące gospodarstwo domowe.
Z uwagi na różnice w stanie zdrowia psychicznego, uczestnicy są kwalifikowani do odpowiednich działań terapeutycznych dostosowanych albo do potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych (A) oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C), albo do potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym (B).


Zadanie współfinansowane w 80% z dotacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pod nazwą: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017